وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400
الزام و تحمیل دریافت خدمات تشخیصی مازادبر تجویزپزشک مجاز نیست
براساس بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت؛

الزام و تحمیل دریافت خدمات تشخیصی مازادبر تجویزپزشک مجاز نیست

براساس بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت ؛بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی وبدون دستور پزشک معالج به معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ شد