وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

لیست بیمارستانهای ریفرال (معین) تعیین شده جهت بستری بیماران کوید 19 – 11 فروردین 1400

راهنمای تشخیص و درمان کوید 19در کودکان و نوزادان اسفندماه 1399

نظام مراقبت واریانت های - SARS CoV-2 مرکز مدیریت بیماری های واگیر اسفند ماه 1399

دستورالعمل توانبخشی بیماران مبتلا به کوید 19 در بخش سرپایی و بستری زمستان 1399

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 )کرونا ویروس(  فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط وکار در انواع آزمون ها مرداد 1399

راهنمای استفاده از ماسک و دستکش در جریان پاندمی کووید 19 مرکز مدیریت بیماریهای واگیر مرداد 1399

دستورالعمل بین المللی گواهی پزشکی مرگ ناشی از بیماری کووید 19 و کدگذاری براساس نظام طبقه بندی بین المللی (ICD)

نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کوید 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 7 تیر 1399

جمعیت شناسی و همه گیری ویروس کرونا مرکز بررسی های استراتژیک 10 خرداد 1399

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در کودکان نسخه دوم 10 اردیبهشت 1399

نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کوید 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 10 اردیبهشت 1399

شناسنامه و استاندارد خدمات ارائه مراقبت در منزل در بیماران مبتلا به کووید  19 خفیف بهار 1399

شناسنامه  و  استاندارد  خدمت ارائه خدمات پزشکی ، پرستاری  و توانبخشی  مراقبت در منزل بیماران با آسیب مغزی و ترخیصی از ICU بهار 1399

درمان و خدمات بستری و سرپایی در بیماری کووید 19 سطوح انجمن مراقبتهای ویژه ایران 8 اسفند 1398

دستورالعمل مدیریت بیماران ارتوپدی در پاندمی COVID19 بهار 1399

پیوست - پروتکل مشاوره سو گ در بازماندگان متوفیان ناشی از بیماری COVID-19

روزه داری در بحران ویروس کرونا فرهنگستان علوم پزشکی ریاست جمهوری

وضعیت سلامت روان و عوامل استرس زا در بین کارکنان درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در دوران مقابله با همه گیری بیماری کوید 19 -

اداره مشاوره و سلامت روان معاونت فرهنگی و دانشجویی - فروردین 1399

دستورالعمل مراقبت پیشگیری و درمان بیماران کاندید پیوند سلولهای بنیادی خونساز اهداء کنندگان و کارکنان بخشهای پیوند بهار 1399

دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از فروکش کردن طغیان کرونا

دستورالعمل حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان و خانواده های متوفیان کووید19

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در دوره همه گیری کووید- 1923 فروردین 1399

دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید- 19 فروردین 1399

دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری COVID-19 بهار 1399

اثرات جهانی کووید 19 و راهبردهای کاهش اثرات و سرکوب مرکز بررسی های استراتژیک 23 فروردین 1399

نسخه سوم دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و  پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی COVID 19 20 فروردین 1399

دستورالعمل اجرایی خدمت آندوسکوپی در پاندمی کوید 19 فروردین 1399

ابلاغیه وزیر درخصوص پوشش هزینه ای و ارائه خدمات باکیفیت اثربخش و بموقع به بیماران مشکوک و قطعی مبتلا به کوید 19 19 فروردین 1399

کروناویروس: برنامه اقدام دستورالعملی برای آنچه که می توان انتظار آن را در انگلستان داشت 6 فروردین 1399

دستورالعمل مقررات ایمنی و بهداشتی در تولید و  کار با محلول های گند زدا و ضد عفونی کننده ویرایش اول- فروردین 1399

تأثیرات روانی قرنطینه و چگونگی کاهش آن؛ مرور سریع شواهد مرکز بررسی های استراتژیک 6 فروردین 1399

دستورالعمل حمایتهای روانی اجتماعی در مراکز مراقبتی (نقاهتگاهها) بیماران COVID-19 14 فروردین 1399

دستورالعمل کارآزمایی های بالینی در همه گیری بیماری کوید 19 فروردین 1399

دستورالعمل مراکز مراقبتی بیماران کوید 19 ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید فروردین 1399

دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران سرپایی COVID19- (نقاهتگاه) ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید- 11 فروردین 1399

دستورالعمل نحوه مراقبت و تشخیص COVID-19 در مراکز خدمات جامع سلامت منتخب ) 16 یا 24 ساعته( - 11 فروردین 1399

موارد کلی ایمنی کارکنان بخش مدیریت اطلاعات

ابلاغیه دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان حوزه مدیریت اطلاعات بیمارستان ها 28 اسفند 1398

نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 6 فروردین 1399

ابلاغیه نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح اراته خدمات سرپایی و بستری

راهنمای مدیریت آب ، فاضلاب  ، بهداشت و مواد زائد برای کرونا ویروس مرکز سلامت محیط و کار

همه گیری جهانی ویروس کرونا و گزینه های پیش روی در عرصه بین المللی مرکز بررسی های استرتژیک 26 اسفند 1398

راهنمای راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس آموزش عمومی کارگران و کارفرمایان اسفند 1398

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19- نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران مرکز سلامت محیط و کار

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19 )کرونا ویروس( در محیط های کاری )اداری-صنعتی( - اسفند 1398

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19 (کرونا ویروس) ماسک های تنفسی اسفند 1398

پیشگیری و کنترل کوید 19(کرونا ویروس)  در محیط کار: راهنمای عمومی

محلول گندزدایی پرقدرت پنج در هزار از مایعات سفید کننده

دستورالعمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف کووید- 19 در منزل 28 اسفند 1398

نامه استعلام نحوه تدوین اجساد کوید 19 براساس پاسخ کتبی آزمایش 28 اسفند 1398

راهنمای کنترل کرونا ویروس  COVID-19در مراکز  پرتوپزشکی زمستان 1398

پروتکل الحاقی مراقبت های ویژه برای بیماران بستری کووید 19- 25 اسفند 1398

نسخه دوم دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی COVID 19- 20 اسفند 1398

نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 20 اسفند 1398

نسخه اول فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در کودکان 12 اسفند 1398

دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به COVID-19- اسفند 1398

دستورالعمل توانبخشی بیماران در مواجهه با COVID19- اسفند 1398

دستورالعمل ارائه خدمات 247 و 724در مواجهه با COVID-19

دستورالعمل درمانی مواجهه با COVID19در بیماران مبتلا به سرطان و بیماران پیوند مغز استخوان اسفند 1398

نسخه دوم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 13 اسفند 1398

نسخه اول فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری- 8 اسفند 1398

پروتکل کنترل عفونت کروناویروس جدید )ویرایش چهارم( مرکز بررسی های استراتژیک 10 اسفند 1398

پروتکل های پیشگیری و کنترل برای گروه ها و محیط های خاص مرکز بررسی های استراتژیک 10 اسفند 1398

نسخه اول دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز بیماران تحت درمان COVID 19 و پیگیری موارد سرپایی 10 اسفند 1398

نسخه اول دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی COVID 19- 12 اسفند 1398

تامین مالی بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا

فیلم آموزشی پیشگیری از ابتلا به کرونا

درمان و خدمات بستری و سرپایی در بیماری کوید 19 سطوح انجمن مراقبتهای ویژه ایران

خدمات سرپایی برای ویزیت بیماران کوید 19

راهنمای ایمنی زیستی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به افراد مشکوک یا مبتلا به کرونا ویروس جدید (COVID_19)

دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با ویروس COVID-19

آموزش حمایت روانی اجتماعی از پرسنل مراکز درمانی در ارائه خدمات به مبتلایان کرونا ویروس 2019

فرمولاسیون محلول هندراب

راهنمای گندزدایی هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشکوک به بیماری مسری

راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مراقبت بیماری کرونا

گندزدایی محیط پاکسازی محیط و مدیریت البسه

پوستر توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای همراهان و افراد در معرض تماس با بیمار

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای کارکنان بهداشتی درمانی

استند مسئولیت اجتماعی در مقابله با کرونا ویروس نقش شهروندی در گذر از بحران کنونی

مسئولیت اجتماعی در مقابله با کرونا ویروس خودمراقبتی در اپیدمی های ویروسی

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای عموم مردم

دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید COVID-19 بهمن 1398