وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

معاونت درمان

 • بررسي و تعيين تنگناها، نيازها و اولويت هاي نظام ارائه خدمات تشخيصي، درماني و  پیراپزشکی
 • تهيه و تنظيم سياستها، راهبردها و خط مشئ هاي کلان نظام ارائه خدمات تشخيصي، درماني و پیراپزشکی
 • طراحي و استقرار نظام جامع و يکپارچه ارائه خدمات تشخيصي، درماني و پیراپزشکی، هماهنگ با ساير سطوح نظام ارائه خدمات سلامت
 • تهيه، تنظيم و ابلاغ ضوابط، دستورالعمل ها، رويه ها و استانداردهاي نظام ارائه خدمات تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی و مراقبت از سلامت و ايمني بيماران و همراهان آنها و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • تهیه، تنظیم و ابلاغ راهنماهای بالینی ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی در واحدهای ارائه خدمات سرپایی و بستری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • بررسي، شناسایی، انتخاب و بکارگيري مناسبترین روش ها و فناوری های جدید تشخیصی، درمانی و مراقبتی و بازنگری، اصلاح و ابلاغ ضوابط و مقررات تشخیص، درمان و مراقبت بیماری ها، با تأکید بر بیماری های غیرواگیر و خاص
 • تعيين مباني و چارچوب تعرفه گذاري خدمات تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی و محاسبه و اعلام آن به مراجع ذيربط جهت تصويب
 • تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردی و عملیاتی در حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • مشارکت در تدوين سياستها، استانداردها و برنامه هاي مرتبط با تأمين، توسعه، تخصيص و توزيع منابع )انساني، مالي، فيزيکي، تجهيزاتي و اطلاعاتي( در حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • تهيه، تنظيم و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي صدور مجوز يا ابطال فعاليت مؤسسات ارائه خدمات تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • تهيه، تدوين و استقرار نظام اعتباربخشي و رتبه بندي واحدهاي ارائه خدمات تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • برآورد، تأمين و توزيع نيروي انساني تخصصی و فوق تخصصی مورد نياز نظام ارائه خدمات تشخيصي، درماني و  پیراپزشکی
 • تعیین تکلیف بیماران نیازمند به خدمات تخصصی و فوق تخصصی که خدمات مورد نیاز آنها از سوی مراکز آموزشی و درمانی داخلی، قابل تأمین و تدارک نیست
 • همکاري و هماهنگي با کلية دستگاهها، نهادها، مجامع و سازمانهاي داخلي و خارجي مسئول و درگير در حوزه تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • تعيين محورهاي تحقيقات توسعه اي- کاربردي مورد نياز در حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی و بسترسازي جهت اجراي آنها
 • آموزش، مشاوره، اطلاع رساني و حمايت از واحدهاي تابعه و وابسته وزارتخانه در طراحي و اجراي برنامه هاي حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • بهره گيری از توان علمي و امکانات و تسهيلات فني و اعتباري انجمن ها، نهادها و مجامع ملي و بين المللی
 • برقراري ارتباط با جامعه و جلب مشاركت مردم در مراحل مختلف برنامه ريزي، اجرا، پايش، ارزشيابي و تأمين خدمات تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • پايش، نظارت و ارزشيابي سياستها و برنامه هاي کلان حوزه تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • ارزيابي و ارزشيابي عملکرد دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني کشور در حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و پیراپزشکی
 • مديريت، برنامه ريزي و سازماندهي منابع، تجهيزات، تسهيلات و امکانات در اختيار معاونت
 • تعيين، محاسبه و مديريت آمار و اطلاعات حوزه هاي تشخيص طبي، درماني و  یراپزشکی و ارائه آنها به مراجع ذیربط
 • برآورد نيازهاي آموزشي )نگرشي، دانشي و مهارتي( بدو و حين خدمت كاركنان بخشهاي تشخيصي، درماني و پیراپزشکی و اخذ تأییدیه از مراجع ذیربط و بسترسازي براي برگزاري مستمر و منظم برنامه هاي آموزشي مورد نياز