وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

 اطلاعات بیمارستانهای تهران براساس منطقه           http://medcare.behdasht.gov.ir/uploads/information_56804.pdf  


اولویت های معاونت درمان وزارت بهداشت در سال جدید
http://medcare.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=312&pageid=35122&newsview=34049
 
نقشه ترافیک تهران در لحظه         http://www.tehrantraffic.com/trafficmap/map.as p       
 
شماره تماس معاونين درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشورجهت دسترسي دستياران سال آخر به مسئولين دانشگاههاي علوم پزشكي، آگاهي از نقاط مورد نياز ، شرايط كاري و ساير اطلاعات مورد نياز براي انتخاب محل انجام تعهدات پس از فراغت از تحصيلhttp://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=12284&newsview=3306 

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعهhttp://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=130&newsview=12438

سلامتجمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه http://siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&siteid=291&pageid=31686

ازمیزان اشعه uv درهرمحلی که هستید مطلع شوید :

http://www.uvawareness.com 

و

http://www.accuweather.com/en-us/ir/tehran/tehran/uv-index.aspx


فایلهای قابل دانلود