وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

معاونت درمان

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه نهم

2

دکتر محمد تقی طالبیان

معاون اجرایی معاونت درمان

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه نهم

3

دکتر نسرین عباسی

مشاورفنی و برنامه ریزی معاونت درمان

81454320

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه نهم

4

خانم مرضیه زنگنه

مشاور معاونت درمان در امور بودجه و اعتبارات

81454657

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه نهم

5

دکتر عبدالخالق کشاورزی

مشاور معاون درمان در امور آموزش و تدوین مهارتی گروه های پزشکی حوزه معاونت درمان

81454646

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه نهم

6

دکتر مهدی شادنوش

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A طبقه سوم

7

دکتر رضا گل پیرا

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

8

دکترحبیب ملک پور

سرپرست مرکزنظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

9

دکتر سیامک میراب سمیعی

رئیس آزمایشگاه های مرجع سلامت

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکC- طبقه ششم

10

دکتر مهدی یوسفی

سرپرست دفترارزیابی فناوری های سلامت ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

81454320

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه هشتم

11

سیده سنا حسینی

مسئول روابط عمومی

81455387

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه نهم