وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 • تدوين سياست‌ها و خط‌مشئ‌هاي توسعه، تعالی و نظارت و ارزشيابي واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی در خصوص تضمين ارتقاء کيفيت خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص برنامه‌های تغذیه‌ای در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص بهبود شاخص‌های سلامت مادر و کودک از طريق توسعه خدمات مامائی و ارتقاء كمّي و كيفي خدمات زايشگاهی، بخش‌هاي نوزادان و ساير بخش‌هاي مربوطه
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص بهبود شاخص‌های سلامت اجتماعی از طريق توسعه خدمات مددکاری در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی برای استقرار شبكه تبادل اطلاعات واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامائي، خدمات مددکاری، با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 • اولويت‌گذاري و برنامه‌ريزي تأمین و توزيع نيروهاي انساني متخصص پزشكي مورد نياز در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، ، خدمات اورژانس  بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • تهیه، تدوین و بازبيني استانداردها، شاخص‌ها، ضوابط و مقررات نظام آمار و پذيرش و مدارك پزشكي در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • تهیه و تدوين نظام سطح‌بندي خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامائي، خدمات مددکاری همسو با نظام سطح‌بندي خدمات سلامت و نظام مديريت بحران كشور
 • طراحي و توسعه واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات تمركززدايي و واگذاري مراكز و واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • تهيه بانک اطلاعات از وضعيت منابع و امکانات موجود مؤسسات تشخيصي-درماني کشور و اعلام به مراجع ذيربط
 • برآورد كمّي و كيفي منابع، تجهيزات، تسهيلات و امكانات مورد نياز واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي و برنامه‌ریزی، اقدام و پیگیری برای تأمين و تدارك آنها
 • تهیه، تدوین و بازمهندسی سیستم‌ها، فرآیندها و بسته‌هاي خدمات در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري
 • تهیه و تدوین نظام ارزيابي عملکرد واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري کشور
 • نظارت و پایش نحوه بکارگیری و عملکرد (اثربخشی و کارآیی) نیروهای تخصصی توزیع شده به دانشگاه در واحدهای تشخیصی و درمانی و بیمارستانی
 • تهيه و تنظيم نظام پايش، نظارت و ارزشيابي سياست‌ها، برنامه‌ها و عملكرد واحدهای ارائه خدمات فوريت‌هاي پزشكي بیمارستانی در شرايط عادی و بحرانی 
 • مشاركت در تدوين استانداردهاي اعتباربخشي و صدور مجوزها و گواهینامه‌هاي مربوطه در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامايي، خدمات مددکاری
 • تهیه و تدوین طرح و برنامه ملی استقرار استانداردهاي ايمني بيمار و ارتقاء کیفیت در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري
 • مديريت اجرايي استقرار، توسعه و پشتيباني نظام اطلاعات خدمات درماني و بیمارستانی در نظام سلامت و شبكه بهداشتي-درماني كشور
 • صدور ابلاغیه شروع بکار و گواهي پايان تعهدات نيروهاي دانش‌آموخته تخصصي پزشكي براي انجام خدمات در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري
 • جمع‌آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مرتبط با برنامه‌ها و عملکرد واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامائي، خدمات مددکاری و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 • تهيه وتنظيم وظايف و نقش‌هاي متخصصين گروه‌هاي پزشكي و امدادي واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي تشخيصي و درماني سرپايي و بستري، خدمات اورژانس بيمارستاني، خدمات مامائي، خدمات مددکاری

 

مرکز نظارت و اعتباربخشی خدمات درمانی

 • تدوین و اجراي ضوابط و مقررات تأسيس، ادامه، تعلیق یا لغو فعاليت بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • بازنگری و تدوین استانداردها، ضوابط و مقررات نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • برنامه ریزی برای انجام اعتباربخشی سالانه کلیه بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي کشور با همکاری دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی
 • صدور، تمدید یا لغو گواهينامه ارزشيابي و اعتبارسنجی سالانه بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • برنامه ریزی و برگزاری کمیسیون های مواد 39 و 20 جهت تأیید و صدور مجوزهای فعالیت بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • ايجاد هماهنگي بين واحدهاي نظارت و ارزشيابي بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي دولتی، غیردولتی، نظامی، خصوصی و خیریه
 • نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتباربخشی بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • نظارت بر رعايت استانداردها و چگونگي اجراي ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوی واحدهای نظارت و اعتباربخشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور و تهیه گزارش عملکرد آنها
 • نظارت مستمر بر فعاليت دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی در امر ارزشيابي و صدور گواهينامه ها، پروانه هاي دائم و موقت و ارزشيابي بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي کشور
 • همکاری و هماهنگی با نهادهای صنفی و علمی از جمله سازمان نظام پزشکی در صدور، تمدید، تعلیق یا لغو گواهینامه های اعتباربخشی بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • انجام امور مربوط به تأسيس و تمديد فعاليت مؤسسات ارائه خدمات پيشگيري، درمان و توانبخشي معتادان
 • تجزیه و تحلیل و بررسی مستندات فوتی های مراکز تحت پوشش و سپس تحویل دفترچه های گواهی فوت
 • مشارکت در آموزش مستمر و توانمندسازی حرفه ای کارشناسان نظارت و اعتباربخشی در جهت اطلاع از آخرین استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه با همکاري و هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع
 • صدور گواهينامه ارزشيابي سالانه بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي ملی و منطقه اي
 • صدور گواهينامه ارزشيابي سالانه بيمارستان ها و مراکز تشخيص طبي کشور تا انتقال قطعي اين وظيفه به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی
 • هماهنگي با معاونت آموزشي و معاونت توسعه مديريت و منابع در زمينه تدوين وابلاغ ضوابط و مقررات اعتباربخشي و ارزشيابي بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي آموزشی
 • مديريت اجرايي استقرار، توسعه و پشتيباني بانك اطلاعات بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي كشور
 • تولید و تدوين اقلام آماري و شاخصهاي حوزه هاي نظارت و اعتباربخشي بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • همکاری با نهادها و مراکز معتبر بین المللی فعال در امر اعتباربخشی بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری سلامت در اقصی نقاط کشور
 • برنامه ریزی برای توسعه استانداردهای بین المللی در بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي برای جذب گردشگر سلامت
 • صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات گردشگری سلامت و بیمارستان ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي درخواست کننده برای ارائه خدمات سلامت به گردشگران

 

دفتر ارزیابی فناوری، استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

 • شناسايي خدمات و مراقبتهاي سلامت فاقد تعرفه و يا نيازمند به بازنگری، به صورت ادواري
 • جلب همكاري مراکز علمی برای انجام محاسبات جزء فني و حرفه‌اي تعرفه (ارزش نسبي) و احصاء قيمت تمام شده خدمات
 • مطالعه، بررسی، ارزيابي سريع، ارزيابي فنی و مرور نظام مند شواهد مرتبط با روشها، ابزارها و فناوري های سلامت
 • بررسی و تعيين کارآیی، اثربخشی، و بومي سازي روشها، ابزارها و فناوري های سلامت
 • مطالعه و بررسی پیرامون موضوعات مرتبط با اقتصاد درمان و بيمه سلامت، از جمله سياستگذاري ملی در حوزه بيمه سلامت، بسته خدمات پایه و مکمل بيمه، مشاركت مالي مردم در هزينه ها، حق بيمه، مديريت اطلاعات بيمه، پوشش همگاني، تنظيم قراردادها، حفاظت مالي و بيمه تكميلي، حساب‌هاي استانی و ملي سلامت، تحلیل هزینه و درآمد بیمارستان‌ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پيراپزشكي و نظام هاي پرداخت به ارائه كنندكان خدمات
 • تهيه و تنظيم ضوابط و مقررات ارزیابی فناوری سلامت و تعرفه گذاری خدمات سلامت
 • ایجاد زيرساخت هاي لازم جهت استقرار دستورالعمل نظام پرداخت در بيمارستان‌ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پیراپزشکی
 • برنامه‌ریزی و پياده‌سازي مصوبات شورا و هيات عالي نظارت بر درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پیراپزشکی
 • مشارکت با مرکز نظارت و اعتباربخشی در تهیه و تدوین راهنماها، شیوه‌نامه‌ها، سیاستهای بالینی و استانداردهای خدمات بيمارستان‌ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پیراپزشکی
 • تهیه و تدوین استاندارد، ضوابط و مقررات نظارت بر تعامل بيمارستان‌ها و مؤسسات تشخیصی-درمانی و پیراپزشکی با سازمانهاي بيمه گر
 • پایش و پشتیبانی از مطالعات ارزيابي فناوري سلامت و ارائه بازخورد به آنها

 

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها

گستره وظائف و فعالیت‌های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها مشتمل بر:

فراهم آوری و پیوند اعضا و نسوج - بیماری های خاص و صعب العلاج بیماری های غیرواگیر تغذیه بالینی- توانبخشی ، روانپزشکی و  اعتیاد - پزشکی بازساختی و سلول درمانی ، پیوند مغز استخوان و ناباروری دندانپزشکی

 •  تدوین ، ابلاغ و بازنگری آیین‌نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها ، استانداردها ، پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی مرتبط با بیماری‌ها در سطح دو و سه حوزه سلامت
 • سازماندهی و مدیریت اجرایی کلیه خدمات مرتبط با بیماری‌ها در سطح دو و سه حوزه سلامت
 • نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های مرتبط با بیماری‌ها در سطح دو و سه حوزه سلامت
 • پیش‌بینی و پیگیری منابع( تجهیزات سرمایه‌ای ، انسانی و مالی ) مراکز ارائه دهنده خدمت
 • توسعه و تجهیز مراکز ارائه دهنده خدمت جهت بیماری‌ها در سطح دو و سه حوزه سلامت به منظور دسترسی عادلانه به خدمات
 • حفاظت مالی از گیرندگان خدمت بر اساس بسته های حمایتی و تعرفه های ابلاغی
 • تعیین اولویتهای پژوهشی کاربردی در حوزه بیماری‌ها ، پیوند اعضا و اهدا عضو و پیشنهاد آن به دانشگاه‌ها ، مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز ذیصلاح
 • ارزیابی فناوریهای نوین به منظور پیاده‌سازی در نظام ارائه خدمات سلامت کشور
 • استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط
 • تشکیل کمیته ها و کارگروههای مشورتی با حضور صاحبنظران و اساتید رشته های مرتبط
 • تدوین و پیشنهاد برنامه ها و بسته های آموزشی جهت گروه‌های هدف (درمانگران بیماران - آحاد جامعه )
 • رجیستری بیماران و خدمات مرتبط در حوزه بیماری ها در سطح دو و سه حوزه سلامت
 •  مشارکت و همکاری با سازمانها و نهادهای بین المللی مرتبط با گستره عملیاتی مرکز
 • تعیین مصادیق بیماران نیازمند حمایت های ویژه در قالب شورای عالی پزشکی

  

آزمایشگاه مرجع سلامت

چشم انداز، ماموريت، اهداف و وظايف آزمایشگاه جامع سلامت

چشم انداز:

 • ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق ارائه خدمات آزمایشگاهی معتبر، بهنگام و اقتصادی

ماموريت  :

 • سياست گذاری، تبيين راهبردها و طراحی نقشه راه نظام آزمايشگاهی کشور جهت پاسخگويی به نيازهای نظام سلامت، مطابق با "سند سياست ملی و برنامه ريزی راهبردی خدمات آزمايشگاههای پزشکی" در کشور
 • هدايت و پایش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت حصول اطمينان از اجرای برنامه‌های راهبردی و بهبود شاخص‌های پيشرفت برنامه‌ها
 • سياست گذاری، تبيين راهبردها و طراحی برنامه آمادگی آزمایشگاه‌ها برای پاسخ مناسب و به‌ موقع به فوریت‌ها و بلایا

هدف اصلی:

 • ايجاد دسترسی عادلانه به خدمات آزمايشگاهی با کيفيت، به موقع و اقتصادی برای همه افراد کشور، در هر شرايطی که خدمات آزمايشگاهی جهت پيشگيری، تشخیص، مراقبت از بيمار، پیگیری درمان و کنترل بيماری‌ها مورد نياز و موثر باشد.

اهداف اختصاصی:

 • ايجاد دسترسی عادلانه به خدمات آزمايشگاهی برای آحاد جامعه در هر شرايطی که مورد نياز و اثرگذار باشد.
 • سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی جهت ايجاد شبکه‌های ارائه خدمات آزمايشگاهی به منظور استفاده بهينه از ظرفيت‌های آزمايشگاهی کشور در بخش‌های بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي، در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آزمایشگاهی نظام سلامت.
 • طرح ريزی ساختار و عملکرد، و تقويت توانمندی نظام سطح بندي شبكه‌های ارجاع خدمات آزمايشگاهی.
 • نظارت بر اجراي صحيح بسته خدمات آزمايشگاهي در سطوح مختلف شبكه، شامل خدمات آزمايشگاه‌های مرجع کشوری و همکار در مديريت بيماری‌ها، آزمايشگاه‌های مرجع دانشگاهی و غیره
 • تعیین استاندارد منابع شامل نیروی انسانی، تجهیزات، فضا و غیره در سطوح مختلف ارائه خدمت در شبکه‌های آزمايشگاهی و هدايت و پشتیبانی از تامین زير ساخت‌های لازم برای عملکرد موثر شبکه‌‌های ارائه خدمت در بخش دولتی.
 • ارتقاء کيفيت و تقويت سيستم نظارت و اعتباربخشی آزمايشگاه‌های پزشکی.
 • تدوين و ابلاغ آئين نامه‌ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي.
 • تدوين و به روز رسانی استانداردهای حرفه‌ای آزمايشگاهی.
 • برنامه‌ريزی جهت فراهم کردن زيرساخت‌ها و پشتیبانی از اجرای آئين نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرايي و استقرار استانداردهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های پزشکی کشور.
 • نظارت عالیه بر اجرای آيين نامه‌ها، مقررات، و ارزیابی استقرار استانداردهای آزمایشگاههای پزشکی در آزمایشگاه‌های کشور
 • برنامه ريزي و هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت توانمند سازی و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان آزمايشگاهی در سطوح مختلف ارائه خدمت، از طريق  ارائه برنامه‌هاي آموزشي متناسب با شرح شغل کارکنان.
 • استقرار نظام  ملی اعتبار بخشی برای آزمایشگاه‌های پزشکی، طرح‌ريزی تشکيل نهادهای اعتباربخش و توانمند سازی خزانه مميزين آزمايشگاهی در کشور.
 • مشارکت در پایش و ارزیابی فناوری آزمایشگاهی شامل فرآورده‌های تشخیصی و تجهیزات آزمایشگاهی.
 • همکاری در نظام مراقبت از کیفیت فرآورده‌های تشخیصی و تجهیزات آزمایشگاهی در سطح عرضه به خصوص رسیدگی به شکایات.
 • اطمينان از ارائه به موقع خدمات آزمايشگاهی در روند مراقبت از بيمار.
 • مديريت خدمات آزمايشگاهی اورژانس، شامل اورژانس‌های بيمارستانی و پيش بيمارستانی، و ارائه خدمات آزمايشگاهی در بالين بيمار.
 • طرح ريزی پاسخ بهنگام متناسب با سطح فوريت، در مواجهه با حوادث، بلایا، بحران ها، همه گيری ها و پدافند غیرعامل.
 •  همکاری  با دانشگاه‌ها در مدیریت هزینه‌ها به منظور ارائه اقتصادی/ مقرون به صرفه خدمات آزمايشگاهی. 
 • پشتیبانی و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه کمّی و کیفی شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی.
 • مشارکت در تدوين شناسنامه خدمت و تعيين ارزش نسبی خدمات آزمايشگاهی به منظور تعرفه گذاری منطقی خدمات آزمايشگاهی.
 • تبيين راهبردها و برنامه‌ريزی جهت مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی.
 • تامين ايمنی و امنيت زيستی در روند ارائه خدمات آزمايشگاهی از طريق برنامه ريزی در جهت اجرای برنامه ارزیابی و مدیریت ریسک و بیوریسک، برنامه‌های ایمنی زیستی و امنيت زيستی در حوزه آزمايشگاهی به منظور حفظ سلامت شاغلین در آزمایشگاه‌های پزشکی، بیماران، مراجعه کنندگان ، جامعه و محیط زیست 
 • مديريت داده‌ها و ارتقاء بانك اطلاعات آزمایشگاهی كشور، داده‌کاوی و بهره برداری از اطلاعات آزمايشگاهی به منظور استفاده از آنها در جهت سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی‌های مرتبط در نظام سلامت.
 • مديريت بخش آزمايشگاهی نظام مراقبت از بيماری‌های دارای اولويت بهداشتی در کشور، و مشارکت در اجرای برنامه‌ها و طرح های بهداشتی کشوری.
 • ارتباطات بين بخشی با ساير ادارات کل و معاونت‌های وزارت متبوع، و ارتباطات برون سازمانی با سایر نهادها و سازمان‌های ذيربط نظیر سازمان غذا دارو، سازمان دامپزشکی کشور، وزارت کشاورزی، شهرداری، انستيتو پاستور، سازمان انتقال خون و غيره در راستای One health approach.
 •  تبيين ضوابط، سازماندهی و مديريت روند ارجاع نمونه‌های آزمايشگاهی به خارج از کشور.
 • مشارکت در تبيين ضوابط و مديريت پذيرش نمونه‌های آزمايشگاهی از ساير کشورها و همکاری در بخش آزمايشگاهی برنامه‌های مرتبط با گردشگری سلامت
 • حفظ و توسعه همکاری‌های منطقه ای و بين‌المللی در زمينه آزمايشگاهی، مشارکت در طرح ها و عضويت در شبکه‌های مرتبط.
 • حصول اطمينان از انطباق فعاليت‌های نظام آزمایشگاهی کشور با مقررات بين المللی بهداشت.
 • مشارکت و حمايت از اجراي بخش آزمايشگاهي طرح‌هاي پژوهشي مرتبط با حوزه سلامت و به‌کارگيری نتايج پژوهش‌های کاربردی در سياست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد.
 •  طرح ريزی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان آزمايشگاه، پشتيبانی اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در دانشگاه‌ها و مشارکت در برنامه‌ريزی‌ها و تبيين کوريکولوم‌های آموزشی دانشگاهی جهت اطمينان از انطباق دانش فنی کارکنان آزمايشگاه با نيازهای نظام سلامت.
 • اطمينان از رعايت اصول اخلاقی در روند ارائه خدمات آزمايشگاهی از طريق ترويج منشور حقوق مراجعين آزمايشگاه، تبيين و نظارت بر اجرای شئونات (کدهای) اخلاقی.