وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400
جدول ضرايب مناطق محروم و ضرايبK شهرهاي تابعه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 

 اسامي شهرها و رشته هاي محروم ويژه در سال 90

آسيب شناسي        ارتوپدي       بيهوشي         بيماريهاي اعصاب           بيماريهاي داخلي

بيماريهاي عفوني     بيماريهاي قلب و عروق         پوست          توانبخشي      جراحي عمومي

جراحي مغز و اعصاب   جراحي مجاري ادراري و تناسلي    چشم       راديوتراپي      راديولوژي

زنان و زايمان          كودكان      گلو بيني و جراحي سرو گردن


اعلام شهرهاي نيازمند كشور به رشته هاي تخصصي پزشكي در سال 91

 بدينوسيله اولويتهاي نياز به رشته هاي تخصصي در سال 91  به منظور راهنمايي جهت انتخاب محل انجام خدمات مورد تعهد پس از فراغت از تحصيل اعلام ميگردد.

توجه : مطالعه و رعايت دقيق موارد ذيل الزامي بوده و بروز هرگونه مشكل در انتخاب  محل ناشي از بي توجهي به اين موارد به عهده فارغ التحصيلان محترم ميباشد.

1.اعلام شهرهاي نيازمند به هر رشته تخصصي به منزله الزام براي اختصاص نيرو نمي باشد و سهميه هر استان پس از مشخص شدن تعداد دقيق فارغ التحصيلان اعلام خواهد گرديد .

2.در صورت وجود نيروي متعهد خاص براي هر استان ، اعزام نيرو تا سقف سهميه تعيين شده و پس از كسر نيروهاي تعهد خاص مقدور مي باشد.

3.با توجه به موارد فوق و از آنجا كه پس از مشخص شدن تعداد دقيق فارغ التحصيلان احتمال حذف و يا اضافه شدن برخي دانشگاهها وجود دارد، مجدداً به همكاران محترم توصيه مي گردداز كليه فرصت هاي انتخاب محل خود با رعايت اولويت ها استفاده نمايند.

4.صدور احكام جهت دانشگاه هاي علوم پزشكي و به ترتيب اولويت هاي اعلامي در جداول ذيل و با توجه به تعداد فارغ التحصيلان خواهد بود و تعيين محل خدمت در شهرستانهاي تابعه هر استان بر عهده مسئولين دانشگاه هامي باشد.

5.درج نشدن نام هر يك از دانشگاهها در يك رشته به منزله ممنوعيت انتخاب در اولويت هاي انتخابي فارغ التحصيلان نخواهد بود.

7.به شهرهاي كه با علامت  ،   از يكديگر جدا شده اند يك نفر نيروي مشترك اعزام خواهد شد.

8. براي شهرهايي كه با خط تيره از يكديگر متمايز شده اند نيروي جداگانه اعزام خواهد شد.

ارتوپدي               آسيب شناسي            بيماريهاي اعصاب               بيماريهاي داخلي

 عفوني               قلب و عروق                پزشكي اجتماعي                پزشكي قانوني

پوست          توانبخشي               جراحي عمومي              جراحي مجاري ادراري و تناسلي

چراحي مغزو اعصاب              چشم             راديوتراپي                      راديولوژي

روانپزشكي              زنان و زايمان               كودكان                  گلو بيني و جراحي سرو گردن


حضور كليه فارغ التحصيلان رشته تخصصي زنان و زايمان سال 91در جلسه فوق الذكر الزامي است و صدور احكام ضريب k جهت سال 91منوط به حضور در جلسه فوق مي باشد.

- همکاران محترم لطفاً کارت شناسایی و مهر نظام پزشکی خود را به همراه داشته باشند.

مقتضي است همكاران محترم جهت تعيين شهر محل خدمت و تاريخ شروع به كار با معاونت درمان دانشگاه هماهنگي فرمايند.

 

 تذكّرات مهم:   

1-   انجام هرگونه خدمات در خارج از محل هاي تعيين شده از سوي اين دفتر و اشتغال در شهرهايي كه براساس دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي غيرمجاز اعلام گرديده اند ممنوع بوده و به منزله غيبت تلقي خواهد شد.

2- احكام هر يك از همكاران به دانشگاه مربوطه ارسال خواهد شد و تحويل آن به افراد به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

3-   به اطلاع افرادي كه متقاضي جا به جايي محل خدمت بوده و يا درخواست هاي قابل طرح در كميسيون رسيدگي به موارد خاص دارند مي رساند:

 الف- تاريخ تشكيل كميسيون نیمه دوم آذر ماه مي باشد.

ب- شروع به كار در محل هاي تعيين شده فعلي الزامي است.

ج- درخواست هاي جابجايي به استان تهران و البرز قابل طرح در كميسيون نمي باشد.

د- جهت تكميل فرم درخواست طرح در كميسيون صرفاً از تاریخ شنبه 22/7/91 لغایت شنبه 6/8/91 با استفاده از کد رهگیری خود به آدرس اینترنتی  avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmcmp.aspx  مراجعه فرمایید.

       به درخواست هايي كه خارج از آدرس اینترنتی فوق و از هرطريق ديگر داده شود به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد لذا موکدا تقاضا می شود به منظور تسریع در صدور احکام و سایر فرآیندهای توزیع نیروهای تخصصی از مراجعه حضوری و یا تماسهای تلفنی غیر ضرور خودداری فرمایید.

 


 بدينوسيله محل خدمت فارغ التحصيلان متعهد عام رشته هاي  ارتوپدی ، بیهوشی ، رادیولوژی ، جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب كه مطابق با دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي سال 91 و براساس سهميه دانشگاهها،  انتخاب هاي انجام شده، امتيازات مكتسبه افراد و پس از كسر متعهدين خاص از سهميه كل توسط نرم افزار مربوطه تعيين گرديده است اعلام مي گردد.

مقتضي است همكاران محترم جهت تعيين شهر محل خدمت و تاريخ شروع به كار با معاونت درمان دانشگاه هماهنگي فرمايند.

 

 تذكّرات مهم:   

1-   انجام هرگونه خدمات در خارج از محل هاي تعيين شده از سوي اين دفتر و اشتغال در شهرهايي كه براساس دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي غيرمجاز اعلام گرديده اند ممنوع بوده و به منزله غيبت تلقي خواهد شد.

2- احكام هر يك از همكاران به دانشگاه مربوطه ارسال خواهد شد و تحويل آن به افراد به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

3-   به اطلاع افرادي كه متقاضي جا به جايي محل خدمت بوده و يا درخواست هاي قابل طرح در كميسيون رسيدگي به موارد خاص دارند مي رساند:

 الف- تاريخ تشكيل كميسيون نیمه دوم آذر ماه مي باشد.

ب- شروع به كار در محل هاي تعيين شده فعلي الزامي است.

ج- درخواست هاي جابجايي به استان تهران و البرز قابل طرح در كميسيون نمي باشد.

د- جهت تكميل فرم درخواست طرح در كميسيونصرفاً از تاریخ شنبه 22/7/91 لغایت شنبه 6/8/91 با استفاده از کد رهگیری خود به آدرس اینترنتی  avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmcmp.aspx  مراجعه فرمایید.

 توجه :به درخواست هايي كه خارج از آدرس اینترنتی فوق و از هرطريق ديگر داده شود به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد لذا موکدا تقاضا می شود به منظور تسریع در صدور احکام و سایر فرآیندهای توزیع نیروهای تخصصی از مراجعه حضوری و یا تماسهای تلفنی غیر ضرور خودداری فرمایید.

 

 بدينوسيله محل خدمت فارغ التحصيلان متعهد عام رشته هاي آسیب شناسی و کودکان كه مطابق با دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي سال 91 و براساس سهميه دانشگاهها،  انتخاب هاي انجام شده، امتيازات مكتسبه افراد و پس از كسر متعهدين خاص از سهميه كل توسط نرم افزار مربوطه تعيين گرديده است اعلام مي گردد.

مقتضي است همكاران محترم جهت تعيين شهر محل خدمت و تاريخ شروع به كار با معاونت درمان دانشگاه هماهنگي فرمايند.

 

 تذكّرات مهم:   

1-   انجام هرگونه خدمات در خارج از محل هاي تعيين شده از سوي اين دفتر و اشتغال در شهرهايي كه براساس دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي غيرمجاز اعلام گرديده اند ممنوع بوده و به منزله غيبت تلقي خواهد شد.

2- احكام هر يك از همكاران به دانشگاه مربوطه ارسال خواهد شد و تحويل آن به افراد به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

3-   به اطلاع افرادي كه متقاضي جا به جايي محل خدمت بوده و يا درخواست هاي قابل طرح در كميسيون رسيدگي به موارد خاص دارند مي رساند:

 الف- تاريخ تشكيل كميسيون نیمه دوم آذر ماه مي باشد.

ب- شروع به كار در محل هاي تعيين شده فعلي الزامي است.

ج- درخواست هاي جابجايي به استان تهران و البرز قابل طرح در كميسيون نمي باشد.

د- جهت تكميل فرم درخواست طرح در كميسيونصرفاً از تاریخ شنبه 22/7/91 لغایت شنبه 6/8/91 با استفاده از کد رهگیری خود به آدرس اینترنتی  avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmcmp.aspx  مراجعه فرمایید.

 توجه :به درخواست هايي كه خارج از آدرس اینترنتی فوق و از هرطريق ديگر داده شود به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد لذا موکدا تقاضا می شود به منظور تسریع در صدور احکام و سایر فرآیندهای توزیع نیروهای تخصصی از مراجعه حضوری و یا تماسهای تلفنی غیر ضرور خودداری فرمایید. بدينوسيله محل خدمت فارغ التحصيلان متعهد عام رشته هاي بیماریهای اعصاب ، پوست ، بیماریهای عفونی ، ارولوژی ، روانپزشکی و توانبخشی كه مطابق با دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي سال 91 و براساس سهميه دانشگاهها،  انتخاب هاي انجام شده، امتيازات مكتسبه افراد و پس از كسر متعهدين خاص از سهميه كل توسط نرم افزار مربوطه تعيين گرديده است اعلام مي گردد.

مقتضي است همكاران محترم جهت تعيين شهر محل خدمت و تاريخ شروع به كار با معاونت درمان دانشگاه هماهنگي فرمايند.

 

 تذكّرات مهم:   

1-   انجام هرگونه خدمات در خارج از محل هاي تعيين شده از سوي اين دفتر و اشتغال در شهرهايي كه براساس دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي غيرمجاز اعلام گرديده اند ممنوع بوده و به منزله غيبت تلقي خواهد شد.

2- احكام هر يك از همكاران به دانشگاه مربوطه ارسال خواهد شد و تحويل آن به افراد به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

3-   به اطلاع افرادي كه متقاضي جا به جايي محل خدمت بوده و يا درخواست هاي قابل طرح در كميسيون رسيدگي به موارد خاص دارند مي رساند:

 الف- تاريخ تشكيل كميسيون نیمه دوم آذر ماه مي باشد.

ب- شروع به كار در محل هاي تعيين شده فعلي الزامي است.

ج- درخواست هاي جابجايي به استان تهران و البرز قابل طرح در كميسيون نمي باشد.

د- جهت تكميل فرم درخواست طرح در كميسيونصرفاً از تاریخ شنبه 22/7/91 لغایت شنبه 6/8/91 با استفاده از کد رهگیری خود به آدرس اینترنتی  avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmcmp.aspx  مراجعه فرمایید.

 توجه :به درخواست هايي كه خارج از آدرس اینترنتی فوق و از هرطريق ديگر داده شود به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد لذا موکدا تقاضا می شود به منظور تسریع در صدور احکام و سایر فرآیندهای توزیع نیروهای تخصصی از مراجعه حضوری و یا تماسهای تلفنی غیر ضرور خودداری فرمایید.

بدينوسيله محل خدمت فارغ التحصيلان متعهد عام رشته هاي زنان و زایمان كه مطابق با دستورالعمل توزيع نيروهاي تخصصي سال 91 و براساس سهميه دانشگاهها،  انتخاب هاي انجام شده، امتيازات مكتسبه افراد و پس از كسر متعهدين خاص از سهميه كل توسط نرم افزار مربوطه تعيين گرديده است اعلام مي گردد. يادآوري مي گردد جلسه اي با موضوع " دومین نشست توجیهی بدو خدمت متخصصین رشته زنان در خصوص فوریت های زنان و مامایی"" در تاريخ  شنبه 22/7/91 از ساعت 8 در محل سالن اجتماعات امام جواد واقع در شهرك غرب ميدان صنعت فلامك جنوبي خيابان سيماي ايران (ساختمان وزارت بهداشت) برگزار مي گردد.