وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400

اقدامات انجام شده در حوزه دندانپزشکی

1-    راه اندازی تعداد 80 مرکز جهت ارائه خد مات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج در 10 کلان منطقه کشور (در 19 مرکز خدمات دندانپزشکی تحت بی هوشی در صورت ضرورت ارائه می گردد).

2-   تدوین آیین نامه بیمارستان تخصصی دندانپزشکی برای اولین بار و انجام طرح پژوهشی با عنوان الزامات بیمارستان دندانپزشکی در ایران با همکاری مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... و انجمن های علمی تخصصی دندانپزشکی

3-    تعیین تعرفه حدود 250 خدمت شایع دندانپزشکی (جهت حل چالش بزرگ خدمات دندانپزشکی فاقد تعرفه در کشور):

-تهیه رفرنس های مرجع جهانی در خصوص تدوین تعرفه بر اساس DRG در حوزه دندانپزشکی

CDT2019 (DENTAL PROCEDURE CODES)

ICD-10-CM (DIAGNOSES FOR DENTAL - DISEASES AND CONDITIONS) (2019)

RELTIVE VALUES FOR DENTISTS (2019)

-اصلاح و تعریف نام و شرح خدمات دندانپزشکی بر اساس رفرنس های جهانی

-محاسبه قیمت تمام شده مواد مصرفی و لابراتوآری به ازای خدمات تعریف شده

-محاسبه ارزش ریالی جزء حرفه ای و در نهایت تعیین تعرفه برای حدود 250 خدمت شایع دندانپزشکی و ارسال به شورای عالی بیمه جهت ابلاغ

4-   راه اندازی مقیمی دندانپزشکی در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

5-    راه اندازی مراکز شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

6-   برنامه ریزی جهت افزایش سهم دولت در مدیریت منابع ، مصارف و بازار ارایه خدمات دندانپزشکی و راه اندازی واحد های دندانپزشکی در بیمارستانها و کلینیک های ویژه متناسب با نیاز جامعه (تدوین برنامه راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور)

7-   ایجاد و فعالسازی لینک دندانپزشکی در سامانه salamat.gov.ir  جهت پایش مراکز دندانپزشکی و دندانسازی