وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال رونق تولید دوشنبه 23 فروردین 1400
مراحل اهداء عضو:

فرایند فراهم آوری اعضای پیوندی شامل ٥ مرحله می باشد :

 

1.   شناسایی و ارجاع  مرگ مغزی

- بیمار در بیمارستان بستری می شود و کلیه اقدامات در جهت حفظ زندگی بیمار بعمل می آید. پس از ارزیابی های اولیه، بیمار با احتمال مرگ مغزی به واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی اعلام می شود.

- بر طبق قانون مصوبه همه بیمارستانها در سطح کشور موظفند تا موارد مرگ مغزی را بلافاصله به واحد های فراهم آوری اعضای پیوندی اطلاع دهند.

- هماهنگ کننده ها و تیم تأیید مرگ مغزی در محل حاضر می شوند و و ارزیابی بیمار از نظر مرگ مغزی شروع می شود.

 

2.   تأیید مرگ مغزی و گرفتن رضایت

- پس از تایید مرگ مغزی، هماهنگ کنندگان پیوند با خانواده بیمار در خصوص اهداﺀ عضو صحبت می کنند و در صورت موافقت، تیم جراحی آگاه می شوند.

 

3.   ارزیابی فرد اهداء کننده

- فرد اهداء کننده از نظر اکثر بیماری های بد خیم و یا عفونت های غیر قابل درمان غربالگیری می شود.

 

4.   مراقبت از عضو پیوندی وشناسایی گیرنده مناسب

 

5.   برداشت و پیوند عضو یا بافت مربوطه

- بیمار به اتاق عمل انتقال داده می شود و پس از برداشت اعضای پپوندی و نسوج، فرد اهداء کننده برای مراسم خاک سپاری آماده می شود.

 

                                                         فرم اهداء عضو :

http://www.iran-ehda.com/RegisterMember/UserRegiseter.aspx